Listigheidsgraad    
     
ALS IETS ME altijd heeft geïntrigeerd de
  terecht of nodigen ze je uit. Ze kennen
laatste jaren en daarvoor, dan is het wel   als geen ander de kracht van het
emotionele intelligentie. Het boek met de   negeren. Hun afkeurende lijf gehuld in
gelijknamige titel van Daniël Goleman dat   'spreken is zilver en zwijgen is goud'.
ex-premier Dehaene ooit minnekoosde,   Met voelsprieten die tien keer groter zijn
heb ik dan ook op de bovenste plank in   dan hun longinhoud bezweren ze het
het rek staan. Enkel één ding scoort nóg   mannelijk amalgaam. Een paddestoelen-
hoger op mijn intrigeschaal: de hoge   dans van heksjes in bosjes. Zuiverende
listigheidsgraad van het vrouwelijke brein,   kunde in het schaarse licht van de nacht.
eufemistisch en lichtjes onderschat ook   In het kunstlicht van etablissementen die
wel vrouwelijke intuïtie genoemd. De   het zonlicht gewoon niet verdragen,
twee houden verband. Vrouwen hebben   toveren ze één valse lach op hun poker-
voor op mannen. Ze denken met hun   face en je bent geëxecuteerd op het
linker hersenhelft, zijn intuïtief completer.   ritme van het ondoorzichtig rood waar-
Ze zijn ook sluwer. Ik heb het altijd ge-   van ze tergend langzaam nippen:
weten: Reinaert De Vos heeft nooit zijn   Bloody Mary, cocktail genoemd naar de
poot omhoog moeten houden om te   Engelse koningin Mary I Tudor (1518-
zeiken. Reinaert was een vrouwtje. Het   1558) die vele mensen liet executeren.
kan niet anders.   Wodka met tomatensap, het verdunde
    bloed.
   
Vrouwen kennen als geen ander de
  VROUWEN BLINKEN UIT in verbergen.
kracht van het negeren. Hun
  De ogen dwalend zoekend in de kassen.
afkeurende lijf gehuld in 'spreken
  Het uiten van emotie averechts aan hun
is zilver en zwijgen is goud'. Met
  instinct. Een paradox van modieuze
voelsprieten die tien keer groter
  eenmanskunde. Ze bespelen mannen als
zijn dan hun longinhoud
  blokfluiten, de fluiten die bij het bespelen
bezweren ze het mannelijk amalgaam.
  recht voor de mond worden gehouden.
Een paddestoelendans van heksjes in
  Blokfluiten staan voor rechtlijnigheid,
bosjes. Zuiverende kunde in het
  voor zeer elementaire dingen… Zelfs
schaarse licht van de nacht.
  Bach wist dat en gebruikte ze prachtig
    om zijn muziek haar eenvoud mee te
    geven. Een rij van conische open pijpen
VROUWEN ZIJN ALS ivoor. Ze zijn de   in een orgel. De haartjes in een
kostbare, glanzend witte stof waaruit de   vrouwennek komen zó overeind van
slagtanden van de olifant bestaan. Ze   zoveel eenvoud. Mannen denken anders.
worden achternagezeten door jagers.   Zijn niet gewoon aan bajonetschermen.
Maar een slag van hun wapen volstaat   Schieten liever vanop afstand. Raak of
om die jager van de wereld te slaan. Of   naast. Zonder omwegen. Recht voor de
aan de Prozac te helpen. Ze zijn tegelijk   vuist. Ze moeten au bain-marie
scheids- en grensrechter van alle   verwarmd worden of ze verhitten.
spelletjes. Ze beslissen waar ze begin-   Mannen zijn zwak want moeten steeds
nen, eindigen én of je gewonnen hebt   wilde kastanjes plukken. Sluw zijn is een
Met één genadig hoofdknikje of een   vrouwendeugd.
monkellach om de lippen wijzen ze je    
     

 

 
home
copyright Tommy Vermeire - www.geocities.com/tobyhouse_be - realisatie: tomM - tommoerman@advalvas.be

 

1